Helseundersøkelser

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

Skjermbilde 2017-01-19 kl. 22.23.04.png
 • farlige kjemikalier
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer
 • støy eller mekaniske vibrasjoner
 • ioniserende stråling
 • kunstig optisk stråling
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Vi har et unikt tilbud på helsekontroller, hvor man velger hva som skal testes f.eks utifra risikovurdering gjort i din bedrift. I dag er det utbredt å ha muskel- og skjelettlidelser, og over 40% av langtidssykefravær har sitt utløp derfra. Med helseundersøkelser som monitorerer helse, muskel- og skjelett og aktivitetesnivå kan man tidlig detektere plager og forebygge de effektivt. 

Vi anbefaler uansett næring man driver at man gjør en vurdering for hvorvidt det er hensiktsmessig å tilby helsekontroller til dine ansatte.


MER DETALJERT INFORMASJON - med bl.a. henvisning til lov og forskrift:

HELSEKONTROLLER = HELSEOVERVÅKNING = HELSEUNDERSØKELSER

 

1. HVEM skal ha helseundersøkelser?

(Forskrift 701 om organisering, ledelse og medvirkning - kapittel 14)

A. De lovpålagte.

B. Tillegg: de faglig anbefalte av oss - etter spesiell vurdering av eksponering.

 

Ad A - “lovpålagte” helsekontroller / helseundersøkelser:

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres når arbeidstakerne kan utsettes for farlige / helseskadelige påvirkninger - som: (Forskrift 701 - ulike kapitler:)

 • farlige kjemikalier, jf. kapittel 3

 • biologiske faktorer, jf. kapittel 6

 • støy, mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14

 •  ioniserende stråling, jf. kapittel 15

 • kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16

og ved:

 • arbeid under vann eller økt omgivendev trykk, jf. kapittel 26, (dvs yrkesdykking - tidigere Dykkerforskriften)

 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27

 

I tillegg skal arbeidstakerne som jevnlig - og som i en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved:

dataskjerm, få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt ref § 14.4 - og ved:
nattarbeid, ref Arbeidsmiljøloven § 10.11.

 

Ad B - tillegg - de faglig anbefalt av oss

Ut fra spesiell og konkret vurdering av eksponering: Bestemmes av virksomheten etter faglig råd fra en godkjent og erfaren bedriftshelsetjeneste.
Det kan dreie seg om helsekontroller av arbeidstakere som ikke er spesifikt nevnt i Forskrift 701, men - som eksempelvis er utsatt for uvanlig mye stress på jobben - eller har spesielt store fysiske belastninger - eller det er svært krevende omstillinger på jobben.

 

2. HVORDAN Frisk BHT gjennomfører helseundersøkelser:


I samarbeid med virksomheten anbefaler vi 1-3-årige helsekontroller med noe ulikt innhold. Vi tilbyr og anbefaler forskjellige kombinasjoner av:

Stasjon-1: Helsesekretær: hørselsundersøkelse (audiometri), lungefunksjons- undersøkelse (spirometri), eventuelt blodtester som kolesterol / hemoglobin, eventuelt urinundersøkelse. Yrkesvaksinasjon etter avtale og ved behov.

Stasjon-2: Fysioterapeut: muskel-skjelett-vurdering, fokus på belastningslidelser / jobb-ergonomi.

Stasjon-3: Fysioterapeut: livsstil - event. avansert vekt-analyse og kondisjons- testing.

Stasjon-4: Lege (helst spesialist i arbeidsmedisin), eller bedrifts-sykepleier:
fokus på nåværende og tidligere arbeid og helse. Bl.a. detaljert gjennomgang av testene fra stasjon-1. Helhetlig og oppsummerende vurdering av arbeidshelse.
Ved behov tas det initiativ til: samarbeid med fastlege, andre spesialister, sykehus og NAV. Men selvfølgelig bare etter nærmere avtale med og i samarbeid med den enkelte ansatte.

DET UNIKE ved FRISK-BHT er blant annet vår: (A) personlig skriftlig tilbakemelding med test-resultater og vurderinger til den enkelte arbeidstaker. Dette kommer i tillegg til våre muntlige råd ved alle “stasjonene” under selve helsekontrollen.
(B) Til
arbeidsgiver / virksomhet gir vi tilbakemeldinger om generelle inntrykk av ansatte-gruppers jobbhelse som helhet, med spesifikke råd om HMS-forbedringer.

Vi legger alltid stor vekt på positive inntrykk av virksomheten for å bidra til videre å styrke en god HMS-utvikling. 

Ofte vil vi anbefale 3-stasjoners 1+2+4, eller “full pakke” med 4-stasjoners helsekontroll.

 

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON ! tlf 69 33 66 11